Mooie Liefdes Quotes met Vertaling (2024)

Liefdes teksten0

Onlangs bijgewerkt op 27 feb 2015 om 12:03

Mooie Liefdes Quotes met Vertaling (1)Mooie liefdes quotes in het Nederlands en in het Engels. Leuke liefdes citaten, spreuken, gezegden en uitdrukkingen die je wellicht nog nooit van hebt gehoord. Zowel lange als korte zinnen en teksten. Leuk om te versturen via Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS etc. Heb je zelf ook leuke liefdes citaten of gedichten plaats ze dan gerust onderaan deze pagina.


 • Mijn leven is als een legpuzzel en je bent mijn ontbrekende stuk. My life is like a jigsaw puzzle and you're my missing piece.
 • Elk liefdesverhaal is prachtig, maar die van ons is mijn favoriet. - Every love story is beautiful, but ours is my favorite.
 • Een moment in mijn armen, voor altijd in mijn hart. - A moment in my arms, forever in my heart.
 • Liefde maakt het onmogelijke mogelijk. - Love makes the impossible possible.
 • Liefde is iets dat je haast niet kan beschrijven, het kan je hart sneller laten kloppen. Maar het kan je hart ook breken. - Love is something that you can hardly describe, it can make your heart beat faster. But it can also break your heart.
 • Jij bent de reden dat ik wakker word met een glimlach. Je bent altijd in mijn gedachten. - You are the reason I wake up with a smile. You are always on my mind.
 • Elke ochtend als ik wakker word, knijp ik mezelf om me eraan te herinneren dat je in mijn leven bent. - Every morning when I wake up, I squeeze myself to remember me that you are in my life.
 • Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, jij bent voor mij en ik ben voor jou. - Roses are red, violets are blue, you are for me and I am for you.
 • Als je een vallende ster ziet, doe je ogen dan dicht en doe een wens. Het werkte voor mij, ik wenste jou. - If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you.
 • Ik zeg niet dat ik niet zonder je kan, maar het leven is mooier met jou. - I'm not saying I can't live without you, but life is more beautiful with you.
 • Soms denk je dat iets een wonder is, maar achteraf kun je het gewoon verklaren. - Sometimes you think that something is a miracle, but afterwards you can just explain it.
 • Als je in de harten van velen een plekje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest. - If you have been given a place in the hearts of many people, then life has been rich.
 • Ik kan je niet uit mijn gedachten krijgen, dus waarschijnlijk hoor je daar zijn. - I can't get you out of my mind, so probably you're supposed to be there.

Mooie Liefdes Quotes met Vertaling (2)

 • Jij laat mijn hart sneller en langzamer kloppen op hetzelfde moment. - You make my heart beat faster and slower at the same time.
 • Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één. - Always together, never alone, inseparable, always one.
 • Ik wil geen zilver, ik wil geen goud, maar ik wil jouw hart en de rest laat mij koud. - I don't want silver, I don't want gold, but I want your heart and the rest leaves me cold.
 • In jouw ogen verdwaal ik, in jouw armen smelt ik, in jouw gezelschap bloos ik, in jouw gedachte hoop ik. - In your eyes I get lost, in your arms I melt, in your company I blush, in your thought I hope.
 • Voor jou wil ik alles doen wat ik kan, door jou heeft nu mijn toekomst een plan. Als je bij me blijft staan, kan ik alles aan. - I want to do everything I can for you, because of you my future has a plan. If you stay with me, I can handle everything.
 • Als ik een planeet was en jij mijn maan, stopte ik met draaien om alleen maar even naar je te kijken. - If I was a planet and you my moon, I'd stop spinning just by looking at you.
 • Iemand die echt van je houdt, laat je niet in de steek, wat er ook gebeurt. - Someone who really loves you will not let you down, no matter what happens.
 • Ik kijk naar de sterren, ik kijk naar de maan. Maar de allermooiste sterren zie ik in jouw ogen staan. - I look at the stars, I look at the moon. But I see the most beautiful stars in your eyes.
 • Ik wil alles met je delen, je verdriet, je geluk. Alles met je delen, elk moment, stuk voor stuk. - I want to share everything with you, your grief, your happiness. Share everything with you, every moment, piece by piece.
 • Luister naar de regen, het zijn tranen van mijn ogen. Ze vertellen dat ik je mis en van je hou. Heel de wereld mag het weten, maar ze zijn alleen van jou. - Listen to the rain, they are tears from my eyes. They tell me I miss you and love you. The whole world may know, but they are only yours.
 • Ik mis jou, ik hou van jou, ik zie je gezicht, en binnen in jouw ogen, schijnt een heel mooi licht. - I miss you, I love you, I see your face, and inside your eyes, in your eyes shines a very beautiful light.
 • Ook al is mijn hartje klein, plek voor jou zal er altijd zijn. - Even though my heart is small, there will always be space for you.
 • Ik ben de gelukkigste man ter wereld om jou als mijn meisje te hebben. - I'm the luckiest man in the world to have you as my girl.
 • Verliefd worden is het begin van alles. - Falling in love is the beginning of everything
 • Jou ontmoeten was de beste dag van mijn leven. - Meeting you was the best day of my life.
 • Je liefde is als de zon voor mij. Het houdt me in leven en het laat me stralen. - Your love is like the sun for me. It keeps me alive and it makes me glow.
 • Woorden zijn te weinig om te zeggen hoeveel ik van je hou, maar ik zal het je ooit bewijzen dat ik heel veel van je hou, en ik wil je nooit kwijt. - Words are not enough to say how much I love you, but I will ever prove to you that I love you very much, and I never want to lose you..
 • In moeilijke situaties geeft alleen je liefde me de inspiratie om te creëren en te leven. - In tough situations only your love gives me the inspiration to create and to live.
 • Kijk naar de zee, voel het strand, neem me mee, hand in hand. - Watch the sea, feel the beach, take me with you, hand in hand.
 • Jij kent de geheimen van mijn hart, jij hebt de sleutel om mijn hart te openen, en ik weet zeker dat je het nooit zult verliezen of weggooit. - You know the secrets of my heart, you have the key to open my heart, and I'm sure you will never lose it or throw away.
 • Ik wil je hand vasthouden bij je 80e en zeggen, we hebben het gehaald. - I want to hold your hand at 80 and say, we made it.
 • Ook al is het leven nog zo kort, ik wil bij je zijn dag en nacht. - Even though life is so short, I want to be with you day and night.
 • Een woord zoek ik, lief en klein. Een woord dat zegt, ik wil bij je zijn. - I am looking for a word, sweet and small. A word that says, I want to be with you.
 • Ik hou van de manier waarop je van mij houdt. - I love the way you love me.
 • Ik hou van jou, voor de rest van mijn leven, en ik zal je elke dag al mijn liefde geven. - I love you for the rest of my life, and I will give you all my love every day.
 • Mijn liefde voor jou zal nooit eindigen, jij bent mijn engel. - My love for you will never end, you're my angel.
 • Een hart dat liefheeft blijft altijd jong. - A heart that loves stays always young.
 • Liefde is de schoonheid van de ziel. - Love is the beauty of the soul.
 • Als ik je in één woord zou kunnen beschrijven, zou ik je mijn leven noemen. - If I could describe you in one word, I'd call you my life.
 • Eerst was het haat, toen was het hoop, toen was er een wonder, want plotseling was het liefde. - At first it was hatred, then it was hope, then there was a miracle, because suddenly it was love.
 • Ik hou van een bloem en ik hou van jou. Van een bloem maar heel even, en van jou mijn hele leven. - I love a flower and I love you. From a flower just for a moment, and from you all my life.
 • Ik kan niet zonder jou, ik bewonder je. Liever één wereld met je, dan honderdduizend zonder je. - I can not live without you, I admire you. Rather one world with you, then one hundred thousand without you.
 • Ik heb liefde gevonden toen ik jou vond. - I found love when I found you.
 • Als ik bloemen zie wil ik ook zo mooi zijn, als ik vogels zie wil ik ook zo vrij zijn, als ik jou zie wil ik voor altijd bij je zijn. - When I see flowers I want to be that beautiful too, when I see birds I want to be free, when I see you I want to be with you forever
 • Als ik de sterren zie dan zie ik jou, als ik de maan zie dan zie ik jou, weet je waarom, omdat ik heel veel van je hou. - When I see the stars I see you, when I see the moon I see you, you know why, because I love you very much.
 • Je kunt je ogen sluiten voor iets wat je niet wilt zien, maar je kunt je hart niet sluiten voor de gevoelens die je niet wilt voelen. - You can close your eyes to something that you don't want to see, but you can't close your heart to the feelings that you do not want to feel.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Mooie Liefdes Quotes met Vertaling (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6296

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.